Algemene voorwaarden 

Inleiding 
Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je deze op een later moment nog eens terug kunt lezen.  

Artikel 1. Definities 
1.1. Als Nora & Lauren: gevestigd te Poeldijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 90722388 handelend onder de naam Nora & Lauren. 
1.2. Website: de website van Nora & Lauren, te raadplegen via www.noraenlauren.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Nora & Lauren en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Nora & Lauren en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Nora & Lauren zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Nora & Lauren slechts bindend, indien en voor zover deze door Nora & Lauren uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 3. Prijzen en informatie 
3.1. Alle op de Website en in andere van Nora & Lauren afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Nora & Lauren kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Nora & Lauren afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 
3.4. Nora & Lauren kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Nora & Lauren en het voldoen aan de daarbij door Nora & Lauren gestelde voorwaarden. 
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Nora & Lauren onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Nora & Lauren het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. 
4.4. Nora & Lauren kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Nora & Lauren op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

Artikel 5. Registratie 
5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website. 
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Nora & Lauren is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant. 
5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Nora & Lauren daarvan in kennis te stellen, zodat Nora & Lauren gepaste maatregelen kan nemen. 

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst 
6.1. Zodra de bestelling door Nora & Lauren is ontvangen, stuurt Nora & Lauren de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. 
6.2. Nora & Lauren is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
6.3. De levertermijn bedraagt in beginsel maximaal 5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Nora & Lauren. 
6.4. Indien Nora & Lauren de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. 
6.5. Nora & Lauren raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. 
6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. 
6.7. Nora & Lauren is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. 

Artikel 7. Herroepingsrecht 
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 
7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Nora & Lauren 14 dagen na ontvangst van het kledingstuk te ontbinden. Dit kan alleen als het prijskaartje er nog aan vast zit. 
7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; 
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
• bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 
7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product blijven ook voor eigen rekening van Klant. 
7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. 
7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. 
7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door Nora & Lauren per e-mail kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Nora & Lauren bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product op eigen kosten terug te sturen.  
7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Nora & Lauren de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Nora & Lauren aanbiedt het product zelf af te halen, mag Nora & Lauren wachten met terugbetalen tot Nora & Lauren het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. 

Artikel 8. Betaling 
8.1. Klant dient betalingen aan Nora & Lauren volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Nora & Lauren is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. 

Artikel 9. Garantie en conformiteit 
9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Nora & Lauren een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten. 
9.2. Nora & Lauren staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Nora & Lauren er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Nora & Lauren daarvan in kennis te stellen. 
9.4. Indien Nora & Lauren de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 

Artikel 10. Klachtenprocedure 
10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Nora & Lauren, dan kan hij bij Nora & Lauren per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. Nora & Lauren geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Nora & Lauren binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. 
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/. 

Artikel 11. Persoonsgegevens 
11.1. Nora & Lauren verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Nora & Lauren neemt natuurlijk alle voorzorgsmaatregelen in acht, maar is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of vermissing van ingebrachte items. De artikelen zijn niet verzekerd tegen water- en brandschade. Dit risico is geheel voor rekening van de inbrenger.  

Artikel 13. Inbreng  
13.1. Nora & Lauren bepaalt de verkoopprijs van de ingebrachte items en kan deze verkoopprijs tussentijds verhogen of verlagen 
13.2. Nora & Lauren heeft het recht om elk aangeboden kledingstuk voor aankoop te weigeren. Ook behoudt Nora & Lauren zich het recht om de samenwerking met een Klant te beëindigen. 
13.4. De Klant geeft op het aanmeldformulier van tevoren aan wat Nora & Lauren mag doen met de kleding die niet wordt geaccepteerd. De Klant kan de kleding retour laten zenden (verzendkosten voor rekening van Klant) of de Klant stelt de niet geaccepteerde kleding als gift beschikbaar aan Nora & Lauren. De kleding gaat dan direct naar een goed doel. 
13.6. 40% van de opbrengt van een item is voor de inbrenger. 
13.7. Nora & Lauren zal een keer per maand de uitbetaling doen. 


Artikel 14. Slotbepalingen 
14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Nora & Lauren gevestigd is. 
14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 
14.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

Contactgegevens 

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op. 

Nora & Lauren  

E-mail: info@noraenlauren.nl 

KvK-nummer: 90722388
Btw-nummer: NL004837616B76

Instagram

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van kortingen en andere nieuwtjes.
Aanmelden
© 2022 - 2024 noraenlauren | sitemap | rss